Definicje

1. Sprzedawca – Arges Gerard Szwarczyński. z siedzibą w Mieroszowie (ul. Leśna 4, 58-350 Mieroszów) NIP: PL8861005859, wysokość kapitału zakładowego 450 000 zł, numer rejestrowy BDO: 000099691, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego Arges: +48 74 845 82 53 (opłaty wg stawek operatora), adres poczty elektronicznej www.argesmedic.eu

2. Sklep – sklep internetowy Arges dostępny pod adresem www.argesmedic.eu prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca: udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość, jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.

3. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa dostępna pod adresem www.argesmedic.eu

4. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

5. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

6. Klient – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

7. Konsument- Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

8. Konto użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.

9. Towary – znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.

11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

12. Newsletter – udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

I. Postanowienia wstępne

1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.

3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży (poprzez złożenie zamówienia), Sprzedawca dostarczy mu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu informacje o głównych cechach Towarów – informacje o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczone są pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.

4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

II. Sposoby porozumiewania się

1. Sprzedawca informuje, że Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:

 1. przesyłając korespondencję na adres: ul. Leśna 4, 58-350 Mieroszów
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.arges@gmail.com,
 3. telefonicznie pod numerem telefonu do Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego ARGES (numer telefonu do Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego: +48 74 845 82 53). Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora.

2. Bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu możliwe jest składanie przez Użytkowników zapytań adresowanych do Sprzedawcy. W tym celu należy na stronie internetowej Sklepu wybrać formularz kontaktowy i wpisać wymagane dane umożliwiające Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi w określonych polach formularza zapytania, oraz zaznaczyć wymagane pola.

3. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia, w tym w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego zamówienia może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie – przy czym telefonicznie jedynie w razie podania numeru telefonu kontaktowego przez Użytkownika.

4. Sprzedawca udostępnia funkcjonalność polegającą na powiadamianiu Użytkownika o dostępności danego Towaru w asortymencie Sklepu internetowego, w tym celu Użytkownik powinien w oknie „Powiadomienie o dostępności produktu”:

 1. wpisać wymagane dane w określonych polach formularza, tj. adres email;
 2. zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści;
 3. kliknąć w przycisk: „Zamów powiadomienie”.

III. Ostateczna kwota do zapłaty

1. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów Dostarczenia Towarów.

2. Koszty Dostarczenia Towarów obejmują m.in. opłaty za usługi pocztowe oraz są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz od wysokości Cen Towarów w złożonym zamówieniu.

3. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: Cena Towarów oraz Koszty Dostarczenia Towarów.

4. O ostatecznej kwocie do zapłaty Użytkownik jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

5. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana w sposób określony w ust. 4 nie ulegnie zmianie.

IV. Konto Użytkownika

1. Sprzedawca świadczy usługi pozwalające Użytkownikowi na założenie na stronie internetowej Sklepu Konta Użytkownika. Dzięki Kontu Użytkownika Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu po jednorazowym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniu się ( przy czym istnieje możliwość zalogowania się do Konta Użytkownika również poprzez konto danego Użytkownika założone na Facebooku. W razie wyboru przez Użytkownika powyższego sposobu logowania do wcześniej zarejestrowanego konta w Sklepie, Facebook zgodnie ze stosowanym swoim mechanizmem weryfikacji Użytkownika udostępni Sprzedawcy – wyłącznie w celach weryfikacji tożsamości Użytkownika – dane Użytkownika z jego konta na Facebooku w zakresie: imię, nazwisko, adres email i zdjęcie profilowe. Wybierając taką formę logowania Użytkownik przyjmuje tym samym do wiadomości, że jego dane osobowe w powyższym zakresie zostaną udostępnione przez Facebook do Sprzedającego jako odrębnego administratora danych osobowych, przy czym Sprzedawca wykorzysta te dane wyłącznie w celach umożliwienia zalogowania na Konto Użytkownika).Rejestracja Konta Użytkownika oraz jego prowadzenie są nieodpłatne.

2. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna w szczególności w tym sensie, że Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika.

3. W celu założenia Konta Użytkownika należy na stronie internetowej Sklepu kolejno:

 1. kliknąć przycisk „Zaloguj” znajdujący się na górnym pasku,
 2. kliknąć przycisk „Załóż konto”, który przenosi do widoku zakładania konta,
 3. wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego, tj. imię, nazwisko i adres email, zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści oraz nacisnąć przycisk „Załóż konto” znajdujący się w widoku zakładania konta.

4. Alternatywnie do sposobu opisanego w ust. 4, Użytkownik może również założyć Konto Użytkownika na stronie internetowej Sklepu poprzez dokonanie zakupu Towarów bez rejestracji, a następnie kliknięcie w opcję „Załóż konto” znajdującą się w widoku podsumowania złożonego zamówienia po zaznaczeniu check-box’a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści.

5. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres korespondencji elektronicznej Użytkownika podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie Konta Użytkownika.

6. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Konta Użytkownika, przy czym usługa ta świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

7. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika jego obowiązków określonych w pkt. I. ust. 5. Regulaminu, w razie uprzedniego wezwania Użytkownika przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu przez Sprzedawcę dodatkowego 14-dniowego terminu oraz niezastosowania się Użytkownika do wezwania pomimo upływu tego terminu.

8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika Sprzedawca może złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

9. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: www.argesmedic.eu żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) zarejestrowanego w Sklepie.

10. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.

11. Sprzedawca informuje, iż do zmian w zakresie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika zastosowanie znajdują postanowienia Rozdziału XIII niniejszego Regulaminu.

12. Ponadto w przypadku dokonania zmiany, o której mowa w ust. 11 powyżej Użytkownik może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie Użytkownika nastąpiło później niż ta zmiana.

IVa. Newsletter oraz Klub SMS

1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Arges informacja w formie wiadomości e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

2. W ramach usługi Klub SMS, drogą SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego wysyłane będą powiadomienia zawierające informacje marketingowe Sprzedawcy (w tym o dostępnych towarach i promocjach prowadzonych za pośrednictwem Sklepu) Usługa Klub SMS świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów marki Arges, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych Salonów oraz inne wiadomości dotyczące marki Arges oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z marką Arges.

4. Każdy Newsletter zawiera:

 1. informację o Arges z siedzibą w Mieroszowie jako nadawcy Newslettera,
 2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

5. Na stronie internetowej www.argesmedic.eu w polu „SMS KLUB” umieszczone są:

 1. informacje o Arges z siedzibą w Mieroszowie jako nadawcy wiadomości SMS wysyłanych w ramach Klubu SMS,
 2. informację o sposobie rezygnacji z usługi lub zmianie nr telefonu ) Użytkownika, na który wysyłane są wiadomości SMS w ramach usługi Klub SMS.

6. Każdy SMS w ramach usługi Klub SMS zawiera:

 1. adres strony internetowej Sklepu,
 2. treść marketingową.

7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

8. Korzystanie z usługi Klub SMS jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika telefonu z dostępem do sieci GSM.

9. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.argesmedic.eu w polu „NEWSLETTER”:

 1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
 2. wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i zaznaczenie check-box’a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści,
 3. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
 4. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie subskrypcji newslettera ze strony”.

10. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

11. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

12. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, rezygnując z dotychczas świadczonej usługi Newsletter poprzez naciśnięcie (kliknięcie) na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie ponowne zamówienie usługi Newsletter poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych w sposób szczegółowo wskazany w ust. 6 powyżej, wskazując nowy adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.argesmedic.eu w polu „NEWSLETTER”.

13. Zamówienie usługi Klub SMS następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.argesmedic.eu:

 1. podanie telefonu Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
 2. wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości w ramach klubu SMS i zaznaczenie check-box’a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści;

14. Zaznaczenie wszystkich wymienionych w ust. 13 powyżej checkboxów powoduje dodanie nr telefonu Użytkownika do listy Klubu SMS. Nr telefonu Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi wiadomości SMS w ramach KLUBU SMS.

15. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, nr telefonu Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Klub SMS.

16. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter w szczególności poprzez:

 1. kliknięcie na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera,
 2. odznaczenie zgody „Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail korespondencji handlowej w postaci NEWSLETTERA na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, realizowanego przed cofnięciem zgody” w Panelu Użytkownika, a następnie naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz zmiany”,
 3. przesłanie Arges za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail): www.argesmedic.eu oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter.

17. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Klub SMS w szczególności poprzez:

 1. przesłanie Arges za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail): biuro.arges@gmail.com oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Klub SMS;
 2. kliknięcie na stronie internetowej www.argesmedic.eu w polu „SMS KLUB (PL) linka służącego do wypisania się z Klubu SMS.

18. W ramach korzystania z usługi Newsletter oraz usługi Klub SMS Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

IVb. Inne formularze

1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu również inne formularze, które mogą w szczególności służyć do polecania przez Użytkownika innym użytkownikom Internetu produktów oferowanych w Sklepie lub Sklepu, a także do wzięcia przez Użytkowników udziału w konkursach oraz promocjach organizowanych przez Sprzedawcę.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z konkretnego formularza następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z tego formularza. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje każdorazowo w sposób automatyczny po skorzystaniu przez Użytkownika z konkretnego formularza. Sprzedawca może wprowadzić dodatkowe regulaminy określające zasady korzystania z konkretnych formularzy, które będą przekazywane do wiadomości i akceptacji Użytkownikom przed faktycznym skorzystaniem z danego formularza.

IVc. Chatbot

1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu również funkcjonalność tzw. chatbota (dalej: Chatbot) czyli zautomatyzowanego chatu posługującego się gotowymi odpowiedziami dotyczącymi pytań Klientów m.in. odnośnie zamówień.

2. Za pośrednictwem Chatbota nie można będzie złożyć zamówienia ani zapisać się na Newsletter ani założyć Konta Użytkownika.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z Chatbota następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z tej funkcjonalności. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje każdorazowo w sposób automatyczny po skorzystaniu przez Użytkownika z Chatbota.

4. W ramach korzystania z usługi Chatbota Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że funkcjonowanie Chatbota oparte jest o usługi dostarczane przez Google, w tym w szczególności usługę Dialogflow służącą do odczytywania treści wiadomości wpisywanych przez Użytkownika w ramach Chatbota i ich konwersję w sposób umożliwiający dopasowywanie do nich odpowiedzi przez algorytmy, a także rozwój („uczenie się”) algorytmów w celu udzielania Użytkownikowi coraz lepszych odpowiedzi na zadane pytania. Usługi świadczone przez Google w ramach Chatbota mogą wiązać się z przekazywaniem przez Użytkownika podczas korzystania z Chatbota swoich danych osobowych bezpośrednio do Google jako odrębnego administratora danych. W takim wypadku przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w ramach korzystania z usług dostarczanych przez Google odbywa się na zasadach określanych przez Google, w tym w szczególności wskazanych w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy, a także Warunkach korzystania z usług dostępnych pod adresem https://policies.google.com/terms.

V. Sposoby złożenia zamówienia

1. Użytkownik ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia:

 1. bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto Użytkownika lub bez jego zakładania) przechodząc przez ścieżkę zamówienia,
 2. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: www.argesmedic.eu, ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianych Towarach tj. nazw katalogowych, rozmiarów i liczby zamawianych Towarów, sposobu płatności, sposobu i miejsca dostarczenia Towarów oraz następujących danych: imię, nazwisko, adres pod który należy dostarczyć zamówione Towary, adres e-mail, numer telefonu. jak również ze wskazaniem czy Użytkownik składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT)

2. W celu złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu należy:

 1. skompletować zamówienie korzystając z koszyka (przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Użytkownik dodaje Towary do koszyka dokonując ich wyboru, zgodnie z opisem i ceną oraz – jeśli Towary są oferowane w różnych rozmiarach – wybiera rozmiar),
 2. po przejściu do widoku „Twój Koszyk” i ustaleniu ilości Towarów, kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
 3. po przejściu do widoku „Dostawa” wpisać wymagane dane w określonych polach formularza zamówienia;
 4. wybrać sposób dostawy, a następnie kliknąć przycisk „przejdź do płatności”,
 5. po przejściu do widoku „Podsumowanie i płatność” wybrać metodę płatności oraz w każdym przypadku zaznaczyć wymagane check-box’y oraz wskazać czy Użytkownik składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), a następnie kliknąć w przycisk „zamawiam i płacę” lub inny przycisk zawierający jednoznaczne sformułowanie równoważne słowom: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym oznacza to złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

3. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.

4. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy.

5. Szczegółowe informacje o sposobie złożenia zamówienia dostępne są na stronie internetowej Sklepu w stopce w bloku „Obsługa Klienta”: „Składanie zamówień”.

VI. Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży Towarów

1. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, wyśle – na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej – wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.

2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem a Sprzedawcą.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VII. Płatności.

1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar.

 1. za pobraniem przy odbiorze Towarów – wówczas Użytkownik:
  • i) albo przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, który dostarcza przesyłkę,
  • ii) albo (w przypadku wyboru odbioru w prowadzonym pod marką „Arges” punkcie odbioru lub punkcie sprzedaży produktów marki „Arges”) przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów odpowiedniemu podmiotowi prowadzącemu taki punkt odbioru.
 2. za pośrednictwem bezpiecznych serwisów do płatności internetowych m.in
  •Przelewy24,
  • Klarna,
  • PayPal,
 3. za pośrednictwem oferowanych przez spółkę PayPo sp. z o.o. przy wykorzystaniu Sklepu kredytów konsumenckich przeznaczonych dla klientów Sklepu będących konsumentami, których celem będzie sfinansowanie zakupów w Sklepie, przy czym umowę o kredyt konsumencki zawiera PayPo sp. z o.o. (jako kredytodawca), z klientem (jako kredytobiorcą). Formularz wniosku kredytowego jest dostępny poprzez łącze na witrynie internetowej Sklepu (z którego to łącza następuje przekierowanie na właściwy adres – www.PayPo.pl) i składany za pośrednictwem platformy internetowej udostępnianej przez PayPo sp. z o.o. – Użytkownik składa wniosek o kredyt konsumencki na zakup wybranego przez siebie Towaru na zasadach określonych przez operatora tego sposobu płatności. Jeśli procedura kredytowa przebiegnie pomyślnie, Sklep przystąpi do realizacji złożonego zamówienia. Ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Polski.

2. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest:

 1. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
  • do sklepów stacjonarnych i punktów sprzedaży prowadzonych pod markami Sprzedawcy lub pod markami, wobec których Sprzedawca pełni rolę dystrybutora lub do – prowadzonych pod marką „Arges” – punktów odbioru lub punktów sprzedaży produktów marki „Arges” (przy czym opisana w niniejszym punkcie forma odbioru tj. odbiór osobisty w sklepie/punkcie możliwa jest wyłącznie odnośnie zamówień realizowanych wyłącznie z zasobów Sklepu, a nie dotyczy zamówień realizowanych choćby częściowo z zasobów sklepów stacjonarnych – stosowna informacja pojawi się w toku składania zamówienia) lub
  • za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe lub przewozowe lub kurierskie,
 2. na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw: za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe lub przewozowe lub kurierskie.

3. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia oraz – w przypadku wybrania jako sposobu płatności przedpłaty – po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. Czas realizacji złożonego zamówienia obejmuje okres w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki przesyłkę kompletując zamówione Towary.

5. Czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 7 dni roboczych i rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia, a kończy w momencie przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, o którym mowa w ust. 2.

6. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru obejmującego okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi.

7. Szczegółowe informacje na temat dostarczania Towarów, w tym Koszty Dostarczenia Towarów podane są na stronie internetowej Sklepu w stopce w bloku „Obsługa Klienta”: „Koszty i czas dostawy”.

8. Jeśli Użytkownik oświadczy, że składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), Sprzedawca wystawi takiemu Użytkownikowi fakturę VAT:

 1. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w postaci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu z opcją zapłaty za zamówiony towar na miejscu, Użytkownikowi wydana zostanie Faktura VAT w momencie odbioru paczki.
 2. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w postaci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu po dokonaniu uprzedniej przedpłaty – Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia).
 3. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – innych niż odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu – Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia).
 4. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw – Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia.

9. Jeśli Użytkownik oświadczy, że nie składa zamówienia jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT):

 1. oraz zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów Użytkownikowi przesłana będzie faktura VAT.
  • i. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w postaci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu z opcją zapłaty za zamówiony towar na miejscu, Użytkownikowi wydana zostanie Faktura VAT w momencie odbioru paczki.
  • ii. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w postaci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu po dokonaniu uprzedniej przedpłaty- Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia).
  • iii. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – innych niż odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu – Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia).
  • iv. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw – Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia.
 2. oraz nie zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów:
  • ia) w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w postaci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu z opcją zapłaty za zamówiony towar na miejscu: Użytkownikowi wydany zostanie paragon fiskalny w momencie odbioru paczki. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT zostanie wystawiona Faktura VAT do paragonu po zgłoszeniu takiego żądania ,
  • ib) w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w postaci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu po dokonaniu uprzedniej przedpłaty – Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia),
  • ii) wykreślony;
  • iii) w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – innych niż odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu – Użytkownikowi przekazany będzie rachunek elektroniczny na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia),
  • iv) w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw – Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia).

10. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin udziela Sprzedawcy akceptacji – w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie przez Sprzedawcę w stosunku do Użytkownika faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Użytkownikowi faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub formularza przy składaniu zamówienia).

11. Akceptacja, o której mowa w ust. 10 powyżej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do stosowania faktur VAT w wersji papierowej.

12. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość cofnięcia – poprzez poinformowanie o tym Sprzedawcy – udzielonej akceptacji, o której mowa w ust. 10 powyżej.

13. Postanowienia ust. 8 oraz ust. 9 powyżej obowiązują z zastrzeżeniem, że nie mogą naruszać bezwzględnie obowiązujących przepisów właściwego prawa.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy – zawierającym informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta – stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Zgodnie z art. 38 pkt 5) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących Towarów (w szczególności marki Arges), w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IX. Procedura rozpatrywania reklamacji.

1. Na Sprzedawcy ciąży obowiązek zapewnienia zgodności świadczenia z umową.

2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niezgodność Towaru lub usługi z umową na zasadach określonych w przepisach:

 1. w przypadku gdy Klient jest Konsumentem, określonych w szczególności w art. 43a i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 2. w przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, określonych w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niezgodność treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową na zasadach określonych w przepisach, w przypadku gdy Klient jest Konsumentem, w szczególności w art. 43k i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.

5. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji, Sprzedawca:

 1. rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu,, formę rekompensaty, podanie nr zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar jest reklamowany i z jakiego powodu,
 2. informuje Klienta o możliwości skorzystania z przykładowej procedury reklamacyjnej opisanej na stronie internetowej Sklepu w stopce „Reklamacje” w bloku „Obsługa Klienta”.

Z powyższych zaleceń Sprzedawcy lub z opisanej na stronie internetowej Sklepu procedury zgłoszenia reklamacji Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres : biuro.arges@gmail.com.

7. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

X. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.

2. Do składania zamówień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

XI. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także plików cookies reguluje Polityka prywatności.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu www.argesmedic.eu w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.

Regulamin jest także przesyłany – w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez Użytkownika – na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu.

2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

 1. zmiany w prawie;
 2. przyczyny organizacyjne, w szczególności:
  • i) zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
  • ii) zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
  • iii) zmiany w zakresie sposobów płatności,
  • iv) zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
  • v) inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.

4. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na Stronie Internetowej Sklepu.

5. Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Klub SMS zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego numer telefonu informacji o zmianie.

6. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.

7. Regulamin sklepu internetowego obowiązuje od dnia 01.01.2022 r., przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 09.01.2023 r.